Іванівська селищна військова адміністрація
Генічеський район, Херсонська область

Іванівський ясла - садок "Лелеченя"

Дата: 13.02.2018 11:26
Кількість переглядів: 1377

Іванівський ясла-садок «Лелеченя»

Юридична адреса дошкільного закладу: Херсонська область, смт Іванівка, вул. Іванівська,1,тел.3-13-18.

Засновник дошкільного закладу:

Іванівська селищна рада

Структура та органи управління закладом дошкільної освіти

     Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади засновником з дотриманням чинного законодавства.

    Педагогічна рада дошкільного закладу – постійно діючий колегіальний орган управління дошкільним закладом. Порядок її створення та повноваження визначені Законом України «Про дошкільну освіту».

До складу педагогічної ради дошкільного закладу входять завідувач, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. В разі необхідності до складу педагогічної ради можуть входити голови батьківських комітетів груп.    

         Батьківські збори групи – колективний орган самоврядування батьків вихованців, покликаний залучати батьків до активної участі в навчально-виховному процесі.

 

Освітня програма, що реалізується  в закладі

          В закладі реалізується освітня програма для дітей від 2 до 7 років  «Дитина» (Київ 2016), рекомендована Міністерством освіти і науки України (лист МОН України №1/11-16163 від 09.11.2015р) Науковий керівник проекту: О.В. Огнев’юк, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України

 

Територія обслуговування                                              

смт. Іванівка

Кількість осіб,  які навчаються у закладі

Заклад розрахований на 160 місць.Групи комплектуються за одновіковими та різновіковими ознаками. У ясла-садку функціонують групи загального розвитку . У 2019-2020 н.р. у закладі виховується 81 дитина дошкілького віку. Ясла-садок має групи з денним режимом перебування дітей.

Наповнюваність груп становить:

         - для дітей віком від 1,2 роки  до трьох  років – до 15 осіб;

         - для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб;

         - різновікові групи – до 15 осіб;

          - в оздоровчий   період – до 15 осіб.

Для зарахування дитини у ясла-садок необхідно пред’явити:

         - заяву батьків або осіб, які їх замінюють,

 - медичну довідку про стан здоров’я дитини,

 - свідоцтво про народження дитини;

 

Мова освітнього процесу

Українська

Наявність вакантних  посад

Станом на початок 2020 року – вакантні посади відсутні

Матеріально-технічне забезпечення

Задовільне

Правила прийому до закладу дошкільної освіти

Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється завідувачем протягом календарного року.

Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити:

- заяву батьків, або осіб, які їх замінюють;

- медичну довідку про стан здоров’я дитини;

- довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

- свідоцтво про народження дитини.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Осіб з особливими освітніми потребами в закладі немає. 

 

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Додаткові освітні послуги закладом не надаються.

 

Кадровий склад Іванівського я/с «Лелеченя»

 1.  - завідувач
 2. Гетьманець Тетяна Миколаївна – вихователь
 3. Федоренко Наталія Василівна – вихователь
 4. Стицина Надія Іванівна – вихователь
 5. Долматова Олеся Вікторівна – вихователь
 6. Пінаєва Оксана Олексіївна – вихователь
 7. Назаренко Юлія Сергіївна  – вихователь
 8. Антонюк Олена Вікторівна – помічник вихователя
 9. Олійник Наталія Володимирівна – помічник вихователя
 10. Лашевич Світлана Сергіївна – помічник вихователя
 11. Ус Інна Олександрівна - помічник вихователя
 12. Малашок Галина Вікторівна – кухар
 13. Нікітіна Валентина Іванівна – пом. кухар
 14. Савицька Галина Василівна – прибиральниця
 15. Щаслива Тетяна Дмитрівна – машиніст по пранню білизни
 16. Кононець Ірина Антонівна – завгосп
 17. Крижко Сергій Миколайович – підсобний робітник
 18. Трохименко Людмила Олександрівна – сторож-двірник
 19. Скрипець Володимир Миколайович – сторож-двірник
 20. Яценко Тамара Дмитрівна – медична сестра

                                                      

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням ІІІ сесії Іванівської

селищної ради VII скликання

     від 29 грудня 2017 року № 54

Голова Іванівської селищної ради

_________________ В.О.Дебелий

 

Статут

Іванівського ясла-садка «Лелеченя»

( нова редакція)

І. Загальніположення

 1. Іванівський ясла-садок «Лелеченя» створено на підставі рішення виконкому Іванівської районної ради депутатів трудящих № 196/8 від 25 червня 1985 року.

    1.2.Юридична адреса закладу: 75401, Херсонська область, Іванівський район, смтІванівка, вул.Іванівська ,1 телефон:  3 13 18

  1.3.Засновником ясла-садка «Лелеченя»єІванівська селищна рада.

         Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування ясла-садка, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

         1.4. Ясла-садок в своїйдіяльностікеруєтьсяКонституцієюУкраїни, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільнуосвіту”, Положенням про дошкільнийнавчальний заклад України (далі – Положення) затвердженимПостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 12 березня 2003 року № 305, іншими нормативно – правовими актами, власним Статутом.

         1.5. Ясла-садок є юридичною особою, має печатку і штамп встановленогозразка,  бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, рахунки в банках.

         1.6.Головною метою ясла-садка є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

         1.7.Діяльність ясла-садка направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;  забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

         1.8. Ясла-садок самостійноприймаєрішення і здійснюєдіяльність в межах компетенції, передбаченоїчинимзаконодавством, Положенням та  Статутом.

         1.9.Ясла-садок несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

         -реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”;

         -забезпечення рівня дошкільноїосвіти у межах державнихвимог до їхзмісту, рівня та обсягу;

         -дотриманняфінансовоїдисципліни та збереженняматеріально-технічноїбази.

         1.10. Взаємовідносиниміжясла-садком з юридичними і фізичними особами визначаютьсяугодами, щоукладеніміж ними.

ІІ. Комплектуванняясла-садка

         2.1. Закладрозрахований на 160місць.

         2.2. Групи комплектуються за одновіковими та різновіковими ознаками.

         2.3. У ясла-садку функціонують групи загального розвитку

2.4. Ясла-садок має групи з деннимрежимом перебування дітей.

         2.5. Наповнюваністьгруп становить:

         - для дітейвікомвідпівтора років  до трьохроків – до 15 осіб;

         - для дітейвікомвідтрьох до шести (семи) років – до 20 осіб;

         - різновіковігрупи – до 15 осіб;

         В оздоровчийперіод – до 15 осіб.

         2.6. Для зарахуваннядитиниу ясла-садок необхіднопред’явити:

         - заяву батьків або осіб, які їх замінюють,

- медичну довідку про стан здоров’я дитини,

- свідоцтво про народження дитини;

         2.7.За дитиною зберігається місце у ясла-садку у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

         2.8.Відрахування дітей з ясла-садка може здійснюватись:

         - за бажанням батьків або осіб,які їх замінюють;

         - на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в ДНЗ цього типу;

         - у разі несплати без поважних причин батьками або особами,які їх замінюють, плати за харчування дитини в дошкільному закладі протягом двох місяців.

         2.9.Адміністрація ясла-садка зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини за 10 календарних днів.

ІІІ. Режим роботи ясла-садка.

         3.1. Ясла-садок  працює за п’ятиденним робочим тижнем з щоденним перебуванням дітей – 10,5 годин.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові.

         3.2.Щоденний графік роботи груп ясла-садка:

Режим дня

Ясельні групи

Садові групи

початок роботи, прийом дітей, огляд, ранкова гімнастика

 з 7.30 год.  по  8.20 год.

 з 7.30 год.  по  8.20 год.

сніданок 

з 8.30 год. по 8.55.00год.

з 8.30 год. по 8.55 год.

ігри, заняття

з 9.00 год. по 10.00 год.

з 9.00 год. по 10.30 год.

прогулянка

з 10.00 год. по 11.15год.

з 10.30 год. по 12.00год.

обід

з 11.30 год. по 12.00год.

з 12.20 год. по 13.00год.

сон 

з 12.00 год. по 15.10год.

з 13.00 год. по 15.10год.

вечеря

з 15.10 год. по 15.30 год.

з 15.10 год. по 15.30 год.

ігри, прогулянка

з 15.40 год. по 17.40 год.

з 15.40 год. по 17.40 год.

повернення дітей додому, закінчення робочого дня групи                   

з 17.40 год. по 18.00 год.

з 17.40 год. по 18.00 год.

ІV. Організація навчально-виховного процесу

у ясла-садку.

         4.1. Навчальний рік у ясла-садку  починається 1 вересня закінчується 31 травня наступного року.

         З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у ясла-садку проводиться оздоровлення дітей.

         4.2. Ясла-садок здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

         План роботи ясла-садката план на оздоровчий період схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником закладу і погоджується з відділом освітиІванівської селищної ради.

         4.3. У ясла-садку визначена українська мова навчання і виховання дітей.

         4.4. Навчально-виховний процес у ясла-садку здійснюється за Державною базовою програмою, навчально-методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

         4.5. З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей, ясла-садок може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямами.

         4.6. Ясла-садок  може надавати додаткові освітні послуги, які визначені Державною базовою програмою на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють та закладом в межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров’я України.

V. Організація харчування дітей в у ясла-садку

         5.1. Всі продукти дитячого харчування постачаються в ясла-садок відповідно санітарно-гігієнічних правил і норм.

         5.2.У ясла-садку встановлено 3 – х разове харчування.

         5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування,кулінарною обробкою, виходом готових страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та завідуючого дошкільним закладом.

           5.4. Порядок встановлення плати за харчування дитини в дошкільному  навчальному закладі та розмір плати за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі визначаються згідно діючого законодавства України.

VІ. Медичне обслуговування дітей

у ясла-садку

         6.1. Медичне обслуговування дітей  та працівників у ясла-садку здійснюється органом охорони здоров’я на безоплатній основі.

         6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом

здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

         6.3.Ясла-садок надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

VІІ. Учасники навчально-виховного процесу.

         7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у ясла-садку є: діти дошкільного віку, завідувач, вихователі, медичні працівники, помічники вихователів та батьки або особи , які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються форми матеріального та морального заохочення: накази, премії.

         7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти :

         - безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

         - захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

         - захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

         - на здоровий спосіб життя.

         7.4. Права батьків або осіб , які їх замінюють:

         - обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування ясла-садка;

         - звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку , виховання і навчання своїх дітей;

         - брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

         - відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

         - захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

         - інші права, що не суперечать законодавству України.

         7.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані :

         - своєчасно вносити плату за харчування у ясла-садок встановленого порядку;

         - своєчасно повідомляти ясла-садок про можливість відсутності або хвороби дитини;

         - слідкувати за станом здоров’я дитини.

         - інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

         7.6. На посаду педагогічного працівника ясла-садка приймається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

         7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, іншими

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

         7.8. Педагогічні працівники мають право:

         - на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

         - брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

         - на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

         -проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

         - вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

         - об’єднуватися в професійні спілки і бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

         - на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

         - на захист професійної честі та власної гідності;

         - інші права, що не суперечать законодавству України.

         7.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

         - виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

         - дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

         - забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

         - брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

         - виконувати накази та розпорядження завідуючої ясла-садка;

         - інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

         7.10. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідуючим.

 7.11. Працівники несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.12. Працівники ясла-садка у відповідності до статті 26 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” проходять періодичні медичні огляди два рази на рік.

7.13. Педагогічні працівники ясла-садка підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

 7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку ясла-садка, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають зайнятій посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

VIII. Управління ясла-садком.

  8.1. Управління ясла-садком здійснюється його Засновником.

 8.2. Безпосереднє керівництво роботою ясла-садка здійснює його завідуючий, який призначається і звільняється з посади Засновником з дотриманням чинного законодавства.

7  На  посаду  керівника  дошкільного  навчального   закладу призначається  особа,  яка є громадянином України,  має відповіднувищу педагогічну освіту не нижче ступеня бакалавра,  стаж  педагогічної роботи не менш як три роки,  а також організаторські здібності,  та  станздоров'я якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.

 8.3. Завідуючий дошкільним закладом:

         - відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

         - здійснює керівництво і контроль за діяльністю ясла-садка;

         - діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

         - розпоряджається в установленому порядку коштами ясла-садка;

         - відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

         - приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ясла-садка;

         - видає у межах своєї компетенції накази , контролює їх виконання;

         - затверджує штатний розклад дошкільного закладу за погодженням із Засновником ясла-садка;

         - контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

         - затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з трудовим колективом;

         - забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

         - контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей у відповідності їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

         - підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

         - організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

         - щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну, фінансово-господарську діяльність ясла-садка на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.4. Постійно діючий колегіальний орган у ясла-садку – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: завідуючий, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх закладів, батьки або особи які їх замінюють.

         Головою педагогічної ради є завідуючий ясла-садка.

         Педагогічна рада закладу:

-розглядає питання навчально-виховного процесу в ясла-садку та приймає відповідні рішення;

 -організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

         -приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

         Робота педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб ясла-садку.

         Кількість засідань педагогічної ради становить не менше чотирьох на рік.

8.5. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників зборів від працівників дошкільного закладу – не менше 2 осіб, від батьків - 15 осіб та більше.      Термін повноважень загальних зборів колективу та батьків становить 1 рік.

         Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх .

         Загальні збори:

         -обирають раду ясла-садку  її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

         -заслуховують звіт завідуючого закладу, голови ради ясла-садка з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом відкритого або таємного голосування;

         -розглядають питання навчально-виховної , методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

         -затверджують основні напрями вдосконалення роботи та розвитку дошкільного закладу.

         8.6. У період між загальними зборами діє рада закладу ясла-садка.

         Кількість засідань ради визначається за потребою.

         Засідання ради ясла-садка є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники ясла-садка, батьки, засновники, спонсори).

         Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету ясла-садка, вносить пропозиції щодо морального і матеріальногозаохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.7. У ясла-садку може створюватися і діяти піклувальна рада, яка формується з представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, окремих громадян. Метою піклувальної ради є залучення громадськості до вирішення проблем дошкільної освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

         Піклувальна рада у складі 7 осіб створюється за ріше

 

ЗВІТ завідувача Іванівського я-с «Лелеченя» за 2018/2019 н.р. Чмирь Тетяни Михайлівни


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень